Họp chuẩn bị cho học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ dịch và chuẩn bị một số biện pháp khi học sinh đi học

Ban giám hiệu nhà trường đã tập hợp tất cả giáo viên, nhân viên về hợp để chuẩn bị cho việc học sinh trở lại học và thực hiện một số biện pháp cấp bách để học sinh vào lớp học.

Hôm nay,ngày 24 tháng 4 năm 2020 nhà trường đã mời tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về họp để triển khai một số biện pháp cho học sinh trước khi đi học và sau khi đi học. 

Trước khi vào họp, Ban giám hiệu nhà trường bắt buộc tất cả đồng nghiệp phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào họp và sau khi vào họp phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Nam chủ trì cuộc họp và phổ biến một số quy định phòng, chống dịch trong nhà trường trước và sau khi học sinh học trở lại học:

1. Phân công giáo viên, nhân viên kiểm tra thân nhiệt cho giáo viên, nhân viên, phu huynh và học sinh khi đến trường.

2. Bắt buộc cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong lúc làm việc và học.

3. Bắt buộc học sinh rửa tay lúc đến trường, sau khi vào lớp và ra chơi.

4. Khi vào lớp ngồi giữ khoảng cách với nhau theo quy định.

5. Giản cách thời gian ra chơi cho các khối lớp.

* Chú ý: Những quy đinh trên áp dụng cho tất cả các điểm trong nhà trường.

Nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan